چِکی که فدای یک ریش خمینی شد+تصاویر

این سند به عنوان آیینه ی تمام نمای عشق یک ملت به امامشان، احتیاج به هیچ شرح و توضیحی ندارد.

آخرین اخبار