نقش افسردگی های شدید بر سوخت و ساز بدن

افسردگی های شدید نه تنها برای سلامت روانی انسان زیانبار هستند، بلکه اثرات آن تا مدتها همچنان بر سیستم سوخت و ساز بدن برجا می ماند.

آخرین اخبار