از فرماندهی به تمام یگانهای عملیات: یا زهرا یا زهرا یا زهرا!

بیانات رهبرانقلاب، همه ساختارها وقالبهای مرسوم ومتداول درعملیاتهای کلاسیک نظامی رادرهم شکست،وطرح نوئی برای هدایت عملیاتهای فرهنگی وسازماندهی نیروها ونحوه ارتباط افسران جوان بافرمانده کلّ قوا درعرصه جنگ نرم ترسیم کرد.

نگاهی به شخصیت جناب مالک اشتر در کتاب «ریزش‌ها و رویش‌های در بین خواص صدر اسلام»

کسی که مورخین اموی برای تخریبش بسیج شدند/ واکنش امیرالمومنین و معاویه به شهادت مالک اشتر چه بود؟

شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه‌ی جنگ نرم، بصیرتی عمّارگونه و استقامتی مالک‌اشتروار میطلبد؛ با تمام وجود، خود را برای این عرصه آماده کنید.

آخرین اخبار