منوهای چندصدهزارتومانی افطار برای اعیان

ماه رمضان در حالی به نیمه رسید که قیمت‌های منوهای رستوران‌ها به روال سال‌های پیشین سر به فلک کشیده شده و رکوردها شکسته شد.

آخرین اخبار