وقتی صدای زنان کلفت می‌شود

گوشت‌های سفید هورمونی و بروز رفتارهای مردانه در زنان

گوشت سفید مصرفی که با داروهای هورمونی رشد یافته است،اثرات سوء بسیار بدی در خانمها مانند رشد موهای زائد و بروز رفتارهای مردانه و کلفتی صدا را به همراه دارد.

آخرین اخبار