مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران:

افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران از فروردین الزامی است

مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین اعمال شود،گفت: اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیئت وزیران است.

آخرین اخبار