شهردار شهرضا تأکید کرد:

ضرورت ابلاغ لایحه اجرایی قانون مدیریت واحد شهری

جافری گفت: لایحه جامع برنامه مدیریت واحد شهری در برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا مطرح کرد:

ضرورت تشکیل مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی استان اصفهان

صفوی با تأکید بر ضرورت تشکیل مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی استان اصفهان، عنوان کرد: انجام اقداماتی از این نوع هم باعث آشنایی به مسائل و نواقص قانونی در روند اجرایی امور شوراهای اسلامی خواهد شد و هم باعث کادرسازی مناسب برای معرفی بانوان توانمند به کانون قدرت می‌شود.

آخرین اخبار