روزنامه ترکیه‌ای حریت:

قرارداد تجاری ایران و ترکیه یاد استعمار را در دل ایرانی‌ها زنده کرد

روزنامه ترکیه‌ای حریت نوشت: این موضوع برای ایرانی ها یادآور موافقتنامه های تجاری استعماری است.

آخرین اخبار