آمارها نشان می دهد:

افزایش فقر و بیکاری در آمریکا از نتایج تحریم ایران

سازمان اتحاد کسب و کار در آمریکا با ارائه آماری نشان داد پانزده درصد از جوانان آمریکایی نه به کار مشغول هستند و نه به تحصیل.

آخرین اخبار