۵ کلید صبر

علمای اخلاق ما همیشه شهوت و غضب و خشم را با هم ذکر می کنند این نشانه ی بدی خشم است.

آخرین اخبار