وزیر نفت وظایف جدید شرکت ملی پخش را تشریح کرد

وزیر نفت با تشریح وظایف جدید شرکت ملی پخش از واگذاری توزیع سوخت به بخش خصوصی خبر داد.

آخرین اخبار