جیب خالی بیمار/ هزینه های درمان

این روند، مسیری خلاف جهت قانون را طی کرده و با رشد چندین درصدی، اکنون بیماران ناگزیر به پرداخت ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان‌شان هستند.

آخرین اخبار