رفت و آمد هیئت های اروپایی هیچ نفع اقتصادی برای ایران ندارد/آینده این مراودات پشیمان کننده خواهد زد

اگر پذیرش این تیم های اقتصادی و مراودات اقتصادی که با آنها برقرار می کنیم در چهارچوب یک استراتژی روشن و شفاف نباشد قطعا این مراودات خسارت بار خواهد بود.

آخرین اخبار