جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

دوره خدمت سربازی ۲۴ماهه شد

سردار موسی کمالی گفت: دوره خدمت سربازی با توجه به کاهش میزان موالید ۲۴ ماه شد.

آخرین اخبار