طاهری

قوه قضاییه بدون تأثیرپذیری از فشارها به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما از قوه قضاییه انتظار داریم تا در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تحت تأثیر فشارها قرار نگیرد

آخرین اخبار