آسب‌شناسی تجرد در گفتگو با دکتر جبار رحمانی:

دختران محکوم به تجردند؟

افزایش تجرد، چه به صورت خودخواسته و چه به صورت اجباری، در اثر مسائل و مشکلات اجتماعی‌ ای همچون طلاق و یا عدم ازدواج، رو به افزایش است.

آخرین اخبار