رئیس بهزیستی شهرضا خبر داد

افزایش بیماری‌های اعصاب و روان در شهرضا

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: در حال حاضر تمامی مراکز اعصاب و روان شهرستان ظرفیت آن تکمیل شده است و هیچ تخت خالی ندارند و روزبه روز بر بیماران اعصاب و روان اضافه می‌شود.

آخرین اخبار