آیا یمانی نشانه حتمی ظهور است / فاصله بین قیام یمانی و ظهور امام مهدی

تاکید بر وقوع پنج علامت قبل از ظهور و نیز ذکر شدن یمانی در کنار نشانه های حتمی متواتری همچون سفیانی و خسف بیداء بر حتمیت قیام یمانی، دلالت و تاکید دارد

آخرین اخبار