راه حلال شدن اموال مخلوط به حرام

سوالی که پیش می آید این است که اگر دانستیم همه یا بخشی از اموال از حرام بوده وظیفه چیست؟

آخرین اخبار