متصدیان واحد های صنفی برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند

رئیس اتاق اصناف شهرستان شهرضا گفت: آن تعداد از واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب هستند هرچه سریعتر نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

آخرین اخبار