جنایت هولناک داعش در شهر تاریخی سوریه

گروه تروریستی داعش ۴۰۰ شهروند سوری را در شهر تاریخی تدمر سربرید.

آخرین اخبار