رئیس بهزیستی شهرضا مطرح کرد:

فعالیت ۵۷ مرکز تحت نظارت بهزیستی شهرضا

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهرضا گفت: به طور کلی ۵۷ مرکز روزانه، شبانه روزی و هام ویزیت (ویزیت در منزل) تحت نظارت اداره بهزیستی شهرضا فعالیت می کنند

رئیس اداره بهزیستی شهرضا:

۶ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی شهرضا هستند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهرضا گفت: بهزیستی شهرضا در حال حاضر ۶ هزار نفر را زیر پوشش خود دارد.

آخرین اخبار