با حضور معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز رشد واحدهای فناور تخصصی شیمی، دانشگاه آزاد شهرضا افتتاح شد

با حضور دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز رشد واحدهای فناور تخصصی شیمی، پلیمر و کامپوزیت دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا افتتاح شد.

آخرین اخبار