انتقادات صریح سرشار به سخنان رییس جمهور:

با شناسنامه حرف می‌زنم

محمد سرشار در حالی که شناسنامه خود را در دست گرفته بود با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه کتاب گفت: من با شناسنامه حرف می‌زنم! با منطق آقای رییس جمهور حتی انتشار کتاب آیات شیطانی هم در جامعه ایرادی ندارد چون خود مردم می توانند تشخیص دهند که این کتاب برایشان مضر است یا نیست.

آخرین اخبار