ولاگ افاضات عقل کل نوشت:

به اسم «اسلام رحمانی» می خواهند استکبارستیزی را حذف کنند

آنچه ما تاکنون از مروجان اسلام رحمانی نشات گرفته از لیبرالیسم دیده ایم چیزی جز «شدت و خشم بر دوستان» و «رحم و عطوفت بر کفار» نبوده است!

وبلاگ عقل کل نوشت؛

غواصان نگران شدند و آمدند

آمده اند تا به ما بگویند: گمان نکنید با بازرسی های مشروط و مدیریت شده می توانید جلوی جاسوسی دشمن را بگیرید. هوشیار باشید و بدانید دشمن، خیلی خوب بلد است مدیریت شده هم جاسوسی کند. به خون غلطیدن شهدای هسته ای گواه این مدعاست.

وبلاگ افاضات عقل کل نوشت:

آرزویی که آمریکا به گور خواهد برد

کسانی که معتقدند در صورت عهدشکنی آمریکا، همه چیز را به صورت اول برمی گردانند آیا می توانند پدران آرمیتا و علیرضا را به آنها باز گردانند؟

امام شناسانِ امام نشناس!

ای امام امت! اسمتان بر زبان همه جاری است اما رسمتان نه! بعضی ها فقط نامتان را بر زبان جاری می کنند اما کلامتان را یا بایگانی می نمایند یا درصدد تحریف آن برمی آیند یا فقط جملاتی که به مذاقشان خوش بیاید بیان می کنند و « نومن ببعض و نکفر ببعض» می شوند، زیرا اگر بخواهند گزینشی عمل نکنند و شخصیت جامع شما را با سخنانتان توصیف کنند با نوع رفتار و عملکردشان نمی سازد و خودشان را زیرسوال می برد.

آخرین اخبار