رئیس مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد؛

معدوم سازی بیش از ۵۷۰ کیلو مواد غذایی فاسد در شهرضا

رئیس مرکز بهداشت شهرضا گفت: : در ماه رمضان ۵۷۷ کیلوگرم مواد غذایی معدوم شد و به ۱۶ مورد شکایات بهداشتی مردم رسیدگی شد.

آخرین اخبار