معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرضا:

عدم توجه به توصیه کارشناسان ، سبب خسارت به کشاورزان شده است

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: به موقع عمل نکردن و فراگیرنشدن مبارزه با آفات وده‌ها دلیل دیگرموجب خسارت‌های ناخواسته به مزراع و کشاورزان شهرستان شده است.

آخرین اخبار