برگزاری انتخابات الکترونیکی در۹استان

سخنگوی وزارت کشور از برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۹ استان کشور در انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان خبر داد.

آخرین اخبار