آثار تک نرخی شدن بنزین بر زندگی مردم

طی روزها و هفته های آینده بدون شک تاثیرات بیشتر شده و گرانی های بیشتری را به خانواده ها تحمیل خواهد ساخت.

آخرین اخبار