عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرضا:

افزایش آمار جرم خیزی در شهرضا نگران کننده است

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرضا گفت: شهرضا زمانی به داشتن بسیاری از فرهیخنگان و بزرگان می بالید و امروز باید از رشد تأسف برانگیز آمار جرم خیزی در شهر نگران و حیران باشد.

آخرین اخبار