مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد

شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی محلی برای اشتغال آشنایان و فامیل‌های اعضای هیئت دولت سابق

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی معتقد است دولت‌ها تصمیمات را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند. شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی «شستا» محلی برای اشتغال آشنایان و فامیل‌های اعضای هیئت دولت سابق و ارتزاق عده‌ای از خواص شده است.

آخرین اخبار