وزیر کشور:

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با نگاهی اصلاح طلبانه ضروری است

وزیر کشور جهت اصلاح مسائل و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در کشور بر ضرورت ریشه یابی مسائل بانگاهی اصلاح طلبانه که همان اصلاح امور جاری است تأکید کرد.

آخرین اخبار