برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حضور رئیس جمهور

نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور به ریاست رئیس جمهور و با حضور دبیر شورا، سران قوا و تمامی اعضای حقوقی و حقیقی آن برگزار می شود.

آخرین اخبار