خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شد

رئیس شورای مرکزی، معاونت‌های اجرایی و سیاسی، رؤسای کمیته‌ها و دفا‌تر حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند

آخرین اخبار