عربستان از حجاج ایرانی چقدر پول در می آورد

درآمدی که شاید اعداد آن در مقایسه با درآمدهای نفتی عربستان چندان نباشد اما در مقایسه با خود عدد نسبتا بزرگ است.

آخرین اخبار