نقش مردم در ایجاد و تشدید فقر

چگونه به زیر خط فقر سقوط می‌کنیم

مردمی که از مصرف بی‌رویه‌ دست برندارند، اگر تمام دنیا برای آن‌ها تولید کنند هم کافی نخواهد بود!

آخرین اخبار