ایالت یوتا اعدام با تیرباران را از سر گرفت

ایالت یوتای آمریکا بار دیگر اجازه اجرای مجازات اعدام با تیرباران را خواهد داد.

آخرین اخبار