رئیس مرکز بهداشت شهرضا:

بیایید زندگی مان، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر بسازیم

رئیس مرکز بهداشت شهرضا گفت: بیاید زندگی مان، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر بسازیم.

آخرین اخبار