ما نمی توانیم؛ ارمغان ۱۲ سال مدیریت ابتکار در سازمان محیط زیست!

خانم ابتکار که گویا بیشتر برازنده ریاست بر سازمان محیط سیاسی است تا محیط زیست، با این اظهارات و عملکرد خود تا امروز در بحث ریزگردها ثابت کرده است.

آخرین اخبار