پادشاهی که ۱۰۰ زن و ۵۰۰ فرزند دارد

«ابومبی دوم» یازدهمین سلطان از سلسله بافوت‌ها در کامرون ۱۰۰ زن و ۵۰۰ فرزند دارد.

آخرین اخبار