کارکنان بخش دولتی آلمان اعتصاب کردند

کارکنان بخش خدمات دولتی آلمان برای تحت فشار گذاشتن دولت این کشور جهت افزایش دستمزدشان اعتصاب کردند.

آخرین اخبار