سپ بلاتر استعفا داد

سپ بلاتر از ریاست فیفا استعفا داد.

آخرین اخبار