جان کری:

شکست ایران با تحریم، ممکن نیست

وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی اعتراف کرد شکست ایران با تحریم ممکن نیست و این امری اثبات‌شده است.

علل خیانت خانم ها

در دنیا تقریبا مقدار آقایانی که به خانمشان خیانت میکنندزیادتر است ولی پژوهشهای جدید نشان داد که در این سالها تعدادخانمهای خیانتکار زیادترشده است دلیلش چیست؟

آخرین اخبار