اعتراض چینی ها به پخش پایتخت ۳

همواره در کشور ما، «دیده شدن» به ضرر یک فرد، یک تیم، یک مجموعه تلویزیونی و یا …تمام می‌شود و ناگهان اعتراض به شکلی «خودجوش» شروع به رشد می‌کند!

آخرین اخبار