عثمان بن حنیف های امروز و سفره های آنچنانی افطار

متاسفانه چند سالی است که در عرصه سیاست و در جمع مدیران شاهد ولخرجی ها از جیب بیت المال در برپایی مراسم های افطاری آنچنانی هستیم.

آخرین اخبار