فرماندار شهرستان شهرضا :

اکنون در حال نبرد با جبهه های جنگ نرم قرار داریم /حضور دو مدیرکل نوسازی استان در شهرستان شهرضا در هفته آینده

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: دانش آموزان دارای روح، فکر و مغز صاف هستند و در ذهن آنها هر آنچه حک شود پیگیری می کنند و باید حرف و ایده خوب توسط معلمان در ذهن آنها ایجاد شود

مدیر آموزش و پرورش شهرضا

معلمان به نظام و دولت و رهبرشان اعتماد دارند و امید به تدبیر دولت دارند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهرضا گفت: معلمان به نظام و دولت و رهبرشان اعتماد دارند و امید به تدبیر این دولت گرانقدر دارند.

آخرین اخبار