صلوات بر آقای منتظری که خون به دل امام کرد!!

مگر می شود کسی واقعا در خط امام و شیفته امام (ره)باشد اما هنگام نام بردن از کسی که خون به دل امام(ره) کرد صلوات بفرستد؟

آخرین اخبار