اگر کسی به دنبال اعتدال حقیقی است باید آن را در وجود بهشتی جست و جو کند

بهشتی معنای واقعی اعتدال بود و اگر کسی به دنبال اعتدال حقیقی است باید آن را در وجود بهشتی جست و جو کند. علت این هم که امام پس از شهادت او گفت: بهشتی یک ملت بود، همین است.

آخرین اخبار