رئیس اداره راه شهرضا:

اعتبارات راه و شهرسازی شهرضا با پروژه‌ها تناسب ندارد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: در حالی که در سال ۹۴ اعتبارات تملک دارایی راه و شهرسازی یک و نیم میلیارد است، تناسب مناسبی بین اعتبارات و پروژه‌ها نیست.

آخرین اخبار