رئیس کمیته برنامه ریزی اصفهان:

کاهش ۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی استان اصفهان

رئیس کمیته برنامه ریزی اصفهان خبر از کاهش ۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی استان اصفهان داد.

آخرین اخبار